IKE, IKZE - i ETF :
pomysł na emeryturę ?

patent emerytalny - wywiad >>
  • IKE, IKZE i ETF - logiczny tercet i panaceum na rynkowe ryzyka i podatki?
  • limity wpłat na rachunki emerytalne rosną - koniec roku blisko, co po wpłacie?
  • skąd się biorą jednostki ETF i czy może ich zabraknąć?
  • płynność, prawa akcjonariuszy, podatność na wahania rynkowe, czas a podatki

Fajna emerytura to efekt nieprzypadkowych działań i czasu - może już warto się tym zainteresować?
IKE i IKZE zapewnią przyszłość? W czym są lepsze od zwykłych rachunków papierów wartościowych?

W rozmowie twórcy i animatora ETF - Beta Securities i DM BOŚ

Informacja upowszechniana jest przez DM BOŚ S.A. wyłącznie w celach edukacyjnych i w ramach promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi. DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828.
DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.


Wszelkie informacje na niniejszej stronie, w tym informacje o produktach inwestycyjnych, nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.
Ryzyka charakterystyczne dla wybranego instrumentu ETF znajdują się w jego dokumencie KID.